REIMS QI GONG, Club de Qi Gong
    SOMMAIRE  |  COURS  |  STAGES  |  ASPECTS THEORIQUES | 
 |  LIENS  | 
Zhong Yong - Interprétation d'indications pour la pratique

Comprendre le message du Zhong Yong


L'expression figure au §11b du Zhong Yong...
Textes anciens    Wu    Wei    Wei Wu Wei    Chang Shi Min Wu Zhi Wu Yu    Wu Wei dans la pratique    Séminaire Wu Wei   


: daoyinreims@gmzil.com


03 26 83 87 27

  
Le Wu Wei dans le Taiji Qigong de jiao guorui   Enracinement   Verticalité   Centralité   Wu Wei dans les textes   Notions-clés       Le Wu Wei dans le Taiji Qigong de jiao guorui   Enracinement   Verticalité   Centralité   Wu Wei dans les textes   Notions-clés