REIMS QI GONG, Tijí Quán
    SOMMAIRE  |  COURS  |  STAGES  |  ASPECTS THEORIQUES | 
 |  TAIJI QUAN  | 
Taiji Quan Lun - Trait de Taiji Quan - Wang Zongyue - Court extrait - Texte B

     
    
  
   
        貫.
       
      
    
  
  
   
   
   
   
  
    
1
2
6
9
11-12
13
14
15
17
19
21
23
25
27
29
31
[...]
  
  
45
47
[...]
     
52

facebook

daoyinreims@gmail.com

03 26 83 87 27

  Zhong Yong   Zhi