REIMS QI GONG, Tijí Quán
    SOMMAIRE  |  QI GONG  |  STAGES  |  TAIJI QUAN | 
  |   PETIT GLOSSAIRE   | 
Wang Zongyue - Treize postures du Tai Ji Quan

Extrait

   氣, 務   着, 乃     
   身, 務   遂, 乃  便   
     起, 則     虞, 所     
     靈, 乃     趣, 所      
          方, 立          面, 行         
     謂, 運     鋼, 何   摧, 形           
       
         箭, 曲       發, 力       
       連, 往     疊, 進 退    
       硬, 能       
      害, 勁      餘, 心        
       湊, 乃      facebook

daoyinreims@gmail.com

03 26 83 87 27

  
Zhong Yong   Zhi