REIMS QI GONG, Tijí Quán
      SOMMAIRE  |  QI GONG  |  STAGES  |  ASPECTS THEORIQUES | 
 |  TAIJI QUAN  | 
Ecrits de Song Shuming - Extraits

Bā Zì Gē

      
      
      
      
      
      
      
      


Gong Yong Gē - 功用歌

      
      
      
      


Xīn Huì Ln

       
       
       
       
       
       Les seize points cls - 十六闗要論

   
   
 使     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
     Shēn D Yong Ln - 三十七周身大用論

      
      
      
      
      
      
      Chant des secrets - 夫子李先師授俞蓮舟秘歌云

   
   
   
西   
   
   
   
   


Textes anciens     Glossaire     Sminaire    


facebook

daoyinreims@gmail.com

03 26 83 87 27

   
Zhong Yong    Zhi