REIMS QI GONG, Tijí Quán
    SOMMAIRE  |  QI GONG  |  STAGES  |  TAIJI QUAN | 
  |   PETIT GLOSSAIRE   |  DICTIONNAIRE   | 
Trait de Taiji Quan attribu Wang Zongyue - Texte B

太極者無極而生
陰陽之母也動之則分静之則合
無過不及隨曲就伸
人剛我柔謂之走我順人背。 謂之粘。
動急則急應。動緩則緩隨。
雖變化萬端。 而理唯 一貫。
由著熟而漸悟懂劤。由懂劤而階及神明。
然非用力之久。 不能豁然貫通焉。
虚領頂劤。氣沈丹田。 不偏不倚。忽隱忽現。
左重則左虚。右重則右杳。
仰之則彌髙。 俯之則彌深。
進之則愈長。退之則愈促。
一羽不能加。 蠅虫不能落。
人不知我。我獨 知人。
英雄所向無敵。蓋皆由此而及也。
斯技旁門甚多。雖勢有區別。
概不外壯欺弱 。慢讓快耳。
有力打無力。手慢讓手快。
是皆先天自然之能。非闗學力而有也。
察四 兩撥千斤之句。顯非力勝。
觀耄耋禦衆之形。快何能為。
立如枰凖。 活似車輪。
偏沈 則隨。雙重則滯。
每見數年純功。不能運化者。
率皆自為人制。 雙重之病未悟耳。
欲 避此病。須知陰陽。粘即是走。
走即是粘。陽不離陰。陰不離陽。陰陽相濟。方為懂 劤。
懂劤後愈練愈精。默識揣摩。漸至從心所欲。
本是舍已從人。多悞舍近求逺。
所 謂差之毫厘。謬之千里。
學者不可不詳辨焉。是為論。


facebook

daoyinreims@gmail.com

03 26 83 87 27

  


yĭ xī xíng qì, w lìng chn zhăo
yĭ qì yn shēn, w lìng shn suì, năi nng bin lì cóng xīn
jīng shn nng tí d qĭ, z wú chí chóng zhī yú, suō wi dĭng tòu xuán yě
yì qì xū hun d líng, năi yŏu yuán huó zhī q, suŏ wi bin dòng xū shí yě

Zhong Yong   Zhi