REIMS QI GONG, Tijí Quán
    SOMMAIRE  |  QI GONG  |  STAGES  |  TAIJI QUAN | 
  |   PETIT GLOSSAIRE   |  DICTIONNAIRE   | 
Trait de Taiji Quan - Tijí Quán Ln - Sh Sān Shì Ln attribu Zhang Sanfeng

一舉動,周身俱要輕靈,尤須貫串
氣宜鼓盪,神宜內斂。 無使有缺陷處, 無使有凸凹處, 無使有斷續處
其根在腳發於腿主宰於腰形於手指
由腳而腿而腰總須完整一氣向前退後乃能得機得勢
有不得機得勢處 身便散亂其病必於腰腿求之。上下前後左右皆然。
凡此皆是意不在外面。有上即有下,有前即有後,有左即有右。
如意要向上即庽下意, 若將物掀起而加以挫之之意,斯其根自斷,乃壞之速而無疑。
虛實宜分清楚一處自有一處虛實處處總此一虛實周身節節貫串無令絲毫間斷耳
長拳者,如長江大海,滔滔不絕也。掤捋擠按採列肘靠此八卦也。
進步退步左顧右盼中定,此五行也。掤捋擠按即乾坤坎離、四正方也。
採列肘靠即巽震兌艮、四斜角也。進退盼顧定,即金木水火土也,合之則為十三勢也Taiji Quán Jiě

身雖動心貴靜,  氣須斂神宜舒,  心爲令氣爲旗,  神爲主帥,  身爲驅使
刻刻留意方有所得,  先在心後在身。
在身則知手之舞之足之蹈之,  所謂一氣呵成捨己從人,  引進落空,  四兩拔千斤也。
須知一動無有不動,  一靜無有不靜,  視動猶靜視靜猶動
內固精神,  外示安逸
須要從人不要由己,  從人則活由己則滯,  尚氣者無力,  養氣者純剛
彼不動己不動彼微動己先動 , 以己依人務要知己 乃能隨轉隨接
以己黏人乃能不後不先 , 精神能提得起 , 則無遲重之虞
黏依能跟得靈, 方見落空之妙
...


Shí Sān Shì Xíng Gōng Xīn Xi 十三勢行功心解 

以心行氣,  務令沈著,  乃能收斂入骨,   以氣運身,  務令順遂,  乃能便利從心
精神能提得起,  則無遲重之虞,  所謂頂頭懸也
意氣須換得靈,  乃有圓活之趣,  所謂變轉虛實也
發勁須沈著鬆淨,  專主一方,  立身須中正安舒,  支撐八面,  行氣如九曲珠,  無往不利。
運勁如百煉鋼,  無堅不摧,  形如搏兔之鵠,  神如補鼠之貓,  靜如山嶽,  
動如江河,  蓄勁如張弓,  發勁如放箭,  曲中求直,  
蓄而後發,  力由脊發,  步隨身換,  收即是放,  斷而復連,
往復須有折疊,  進退須有轉換,  極柔軟,  然後極堅剛,  
能呼吸,  然後能靈活,  氣以直養而無害,  勁以曲蓄而有餘,  
心為令,  氣為旗,  腰為纛,  先求開展,  後求緊湊,  乃可臻於縝密矣。


facebook

daoyinreims@gmail.com

03 26 83 87 27

  
Zhong Yong   Zhi