REIMS QI GONG, Tijí Quán
    SOMMAIRE  |  QI GONG  |  STAGES  |  TAIJI QUAN | 
  |   PETIT GLOSSAIRE   |  DICTIONNAIRE   | 
Trait de Taiji Quan de Wu Yuxiang

一舉動,周身俱要輕靈, 尤須貫串
氣宜鼓盪,神宜內斂。 無使有缺陷處, 無使有凸凹處, 無使有斷續處
其根在腳,發於腿,主宰於腰,形於手指。
由腳而腿而腰,總須完整一氣,向前退後,乃能得機得勢。
有不得機得勢處,身便散亂,其病必於腰腿求之。上下前後左右皆然。
凡此皆是意,不在外面。有上即有下,有前即有後,有左即有右。
如意要向上即庽下意,若將物掀起而加以挫之之意,斯其根自斷,乃壞之速而無疑。
虛實宜分清楚,一處自有一處虛實,處處總此一虛實,周身節節貫串,無令絲毫間斷耳。


facebook

daoyinreims@gmail.com

03 26 83 87 27

  


yĭ xī xíng qì, w lìng chn zhăo
yĭ qì yn shēn, w lìng shn suì, năi nng bin lì cóng xīn
jīng shn nng tí d qĭ, z wú chí chóng zhī yú, suō wi dĭng tòu xuán yě
yì qì xū hun d líng, năi yŏu yuán huó zhī q, suŏ wi bin dòng xū shí yě

Zhong Yong   Zhi